ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕСС-ФОТО БЕЛАРУСИ 2013

Гран-пры

Пастановачны партрэт (серыі)
Staged portrait (series)

1 месца, Цуранаў Вячаслаў

26 снежня 2012, Турма №8, Жодзіна (Мінская вобласць).
У савецкай Беларусіі людзей, якія здзейснілі асоба цяжкія злачынствы, расстрэльвалі. Ці давалі па 15 гадоў турмы. У сувярэннай Беларусі ў 2000 годзе з’явіўся альтэрнатыўны від пакарання за асоба цяжкія злачынствы – пажыццёвае зняволенне. За прайшоўшыя 12 гадоў такі від пакарання атрымалі каля 140 чалавек (забойцы, гвалтаўнікі). Выходзіць, што кожны месяц за гэтыя гады нехта атрымліваў пажыццёвае зняволенне. Хтосьці не першы раз патрапіў за краты. Некаторыя дагэтуль не мелі судзімасці.
Гэтыя людзі наўрад ці калі-небудзь убачаць штосьці, акрамя сваіх камер і дворыка для шпацыру.
Такая злачыннасць маладзее. Гэта страшна

1 place, Tsuranau Viachaslau

December 26, 2012, Prison № 8, Zhodzina (Minsk Region).
In Soviet Byelorussia people who have committed serious crimes were executed by shooting. Or sentenced to 15 years in prison. In the sovereign Belarus in 2000 there appeared an alternative form of punishment for serious crimes – life imprisonment. For the past twelve years this kind of punishment was meted out to ca 140 people (murderers, rapists). So in average someone got a life sentence every month over these years. Somebody got to the jail not for the first time. Some people had no previous convictions.
These people are unlikely to see anything but their cells and exercise yard.
Such a crime is getting younger. It’s scary.

v1_staged-portraits_s2_1 v1_staged-portraits_s2_2 v1_staged-portraits_s2_3 v1_staged-portraits_s2_4 v1_staged-portraits_s2_5 v1_staged-portraits_s2_6 v1_staged-portraits_s2_7 v1_staged_portraits_s2_8

.


Навіны (сінглы)
News (singles)

1 месца, Гудзілін Сяргей

9 жніўня 2012, Мінск.
Журналіст газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» Ірына Козлік (злева) і фатограф-фрылансар Юлія Дарашкевіч чакаюць суда ў машыне міліцыі. Суддзя суда Савецкага раёна горада Мінска Дзмітрый Паўлючэнка аштрафаваў журналістак на 3 млн. беларускіх рублёў (каля $360) кожную. У адміністратыўных пратаколах, складзеных у дачыненні да журналістак, было напісана, што затрыманыя абвінавачваюцца ў «пікетаванні шляхам фатаграфавання» з плюшавым мядзведзем і надпісам «No pictures – no problems?».

1 place, Hudzilin Siarhei

August 9, 2012, Minsk.
A journalist of the newspaper “Komsomolskaya Pravda v Belorussii” Iryna Kozlik (left) and a freelance photographer Juliya Darashkevich awaiting trial in a police car. Judge Dzmitry Pauluchenka of Sovietskiy District Court in Minsk meted out a 3 million Belarusian ruble fine (about $ 360) to each journalist. In administrative reports drawn up on journalists it was stated that the detainees are accused of “picketing by photographing” with a teddy bear and the inscription «No pictures – no problems?».

g3_news_1

.

2 месца, Зяньковіч Таццяна

12 лютага 2012, Віцебск.
Апазіцыйны актывіст Сяргей Каваленка, знясілены галадоўкай, у клетцы.
Каваленка быў асуджаны на 3 гады ўмоўна за вывешванне забароненага бел-чырвона-белага сцягу на навагодняй яліне ў Віцебску ў 2010. Каваленка праводзіць 30-дзённую галадоўку ў СІЗА у знак пратэсту супраць яго незаконнага (паводле ягонага меркавання) затрымання.

2 place, Ziankovich Tatsiana

February 12, 2012, Vitsebsk.
An opposition activist Siarhei Kavalenka emaciated from his hunger-strike in a cage in a court room during a court session.
Kavalenka received three-year suspended sentence for hanging of a banned national white-red-white flag on the main Christmas tree in Vitsebsk in 2010. Kavalenka went on 30-days hunger strike to protest against his illegal (on his opinion) detention.

i3_news_3

.

3 месца, Васюковіч Аляксандр

15 красавіка 2012, Мінск.
Кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў вітае тых, хто сабраўся, каб сустрэць яго пасля вызвалення з турмы. Андрэй Саннікаў быў асуджаны на 5 гадоў турмы за арганізацыю масавых беспарадкаў у час прэзідэнцкіх выбараў 2010 года.

3 place, Vasiukovich Aliaksandr

April 15, 2012, Minsk.
Presidential candidate Andrei Sannikau welcomes people who came to meet him after his release from prison. Andrei Sannikau was sentenced to five years in prison for organizing of mass riots during the presidential election in 2010.

e2_news_1

.

Навіны (серыі)
News (series)

1 месца, Серабро Сяргей

Люты 2012, Віцебск.
Сяргей Каваленка пасля працяглай галадоўкі у клетцы.
Каваленка быў зноў арыштаваны і прыцягнуты да суда ў 2012 годзе быццам за тое, што парушыў правілы адбывання папярэдняга пакарання, прызначанага яму судом за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу на навагодняй яліне ў Віцебску 7 студзеня 2010 года. Новый суд доўжыўся 4 дні і прысудзіў Сяргея Каваленку да 2 гадоў і 1 месяца заключэння ў выпраўчай калоніі.

1 place, Serabro Siarhei

February 2012, Vitsebsk.
Siarhei Kavalenka after his long term hunger-strike in a cage in a court room.
Kavalenka was arrested again and put on trial in 2012. He allegedly violated the rules of the previous conditional sentence meted out by the court for hanging of a white-red-white flag on a Christmas tree in Vitsebsk on January 7, 2010. New trial lasted four days and Siarhei Kavalenka was sentenced to 2 years and 1 month of imprisonment in a penal colony.

s1_news_s1_1 s1_news_s1_2 s1_news_s1_3 s1_news_s1_4 s1_news_s1_5 s1_news_s1_6 s1_news_s1_7 s1_news_s1_8 s1_news_s1_9

.

2 месца, Балай Сяргей

9-10 жніўня 2012 года, Навагрудак, каля 170 км ад Мінску,
Былыя вязні гета ў Навагрудку, іх сем’і і дзеці шукаюць тунэль, выкапаны для пабегу з гета у 1943 годзе.
Археалагічныя пошукі тунэля, які выратаваў жыцці 250 чалавек, ідуць у рамках здымак дакументальнага фільму “Пабег” ізраільскага рэжысёра-дакументаліста Дрора Шварца. Сам пабег адбыўся 26 верасня 1943 года. Яму папярэднічала 6 месячная падрыхтоўка. У пошуковай аперацыі ўдзельнічаюць 4 былыя вязні навагрудскага гета, а таксама больш за 50 дзяцей і ўнукаў іншых вязняў, якія прыехалі з усяго свету.

2 place, Balay Siarhei

August 9-10, 2012, Navahrudak, about 170 kilometers away from Minsk,
Former prisoners of Navahrudak ghetto and their families are looking for the tunnel digged to escape from ghetto in 1943.
Archaeological search for the tunnel which saved 250 lives is carried out in the course of shooting of a documentary “Escape” by the Israeli documentary film maker Dror Schwartz. The escape from the ghetto took place on September 26, 1943 after 6 months of preparations.
In search activity there are involved four former prisoners of Navahrudak ghetto, as well as more than 50 children and grandchildren of other prisoners.

b2_news_s2_1 b2_news_s2_10 b2_news_s2_11 b2_news_s2_12 b2_news_s2_2 b2_news_s2_3 b2_news_s2_4 b2_news_s2_5 b2_news_s2_6 b2_news_s2_7 b2_news_s2_8 b2_news_s2_9

.

Рэпартажны партрэт (сінглы)
Observed portrait (singles)

1 месца, Цуранаў Вячаслаў

19 снежня 2012, Жодзіна, Мінская вобласць.
Турма №8. Днявальны атрада гаспадарчай абслугі. У атрадзе адбываюць пакаранне людзі з невялікімі тэрмінамі пазбаўлення волі.

1 place, Tsuranau Viachaslau

December 19, 2012 Zhodzina, Minsk Region.
Prison № 8. Man on duty for a service staff crew. People with short imprisonment terms serve a sentence there.

v1_observed-portraits_1

.

3 месца, Бегункова Марына

22 траўня 2012, Валоўшчына, Мінскі раён,
Беларускі салдат спецназа Міністэрства ўнутраных спраў праходзіць выпрабаванне пад час спаборніцтваў за права нашэння Крапавага берэта. Некалькі дзясяткаў беларускіх салдатаў, экіпіраваных аўтаматамі Калашнікава, супрацьгазамі і спецыяльнымі заплечнікамі, пераадольваюць поле, лес і водныя перашкоды, спрабуючы перамагчы ў конкурсе. Пераможцы будуць узнагароджаныя “Крапавым берэтам” – сімвалам мужнасці, гонару і годнасці.

3 place, Biehunkova Maryna

May 22, 2012. Valoushchyna, Minsk District
Belarusian soldier from special mission unit of the Ministry of Internal Affairs passes trials during the competition for a Madder Beret. Several dozen Belarusian soldiers equipped with Kalashnikov’s, gas-masks and special rucksacks surmount field, forest and water obstacles trying to win the competition. The winners will be awarded with “Madder Beret” – a symbol of courage, honor and dignity.

c1_observed-portraits_2

.

Рэпартажны партрэт (серыі)
Observed Portraits (series)

1 месца, Гудзілін Сяргей

ЧОРНЫ СПІС МАСТАЦТВАЎ
За апошняе дзесяцігоддзе ў Беларусі склалася сістэма, пры якой прадстаўнікі нацыянальнай творчай інтэлігенцыі пазбаўленыя магчымасці свабоднай самарэалізацыі. У большай ступені гэта звязана з існуючым у краіне палітычным рэжымам. Ён прыціскае не толькі свабоду асобы, але і негатыўна ставіцца да нацыянальных і гістарычных каштоўнасцей у сучаснай беларускай культуры. Канцэрты і выставы ў незалежных клубах і галерэях могуць быць адмененыя ў апошні момант. У краіне існуе негалосны спіс забароненых мастакоў, музыкаў і літаратараў, для якіх закрыты доступ да манапалізаваных дзяржавай газет, радыё, ТБ, канцэртных і выставачных пляцовак. Творчасць гэтых людзей мае напаўлегальны статус і вымушана знаходзіцца ў андэграўндзе культурнай прасторы Беларусі.

1 place, Hudzilin Siarhei

BLACK LIST OF ARTS
Belarusian intellectuals have been deprived of a possibility for self-actualization over the past decade. The main reason for this is the current political situation in the country. It oppresses not only the personal freedom, but it is also unfavorably disposed to the national and historical values in the contemporary Belarusian culture. Concerts and exhibitions in independent art galleries and clubs can be cancelled at the last moment. There is a secret list of banned artists, musicians and writers who have no access to newspapers, radio, TV, concert and exhibition venues monopolized by the state. The creative work of these people has a semi-legal status and they are forced to remain in the cultural underground of Belarus.

g3_observed-portraits_s1_2 g3_observed-portraits_s1_3 g3_observed-portraits_s1_4 g3_observed-portraits_s1_7 g3_observed-portraits_s1_9 g3_observed-portraits_s1_1 g3_observed-portraits_s1_5 g3_observed-portraits_s1_6

g3_observed-portraits_s1_8

.

Пастановачны партрэт (сінглы)
Staged portrait (singles)

1 месца, Абуховіч Аляксандр

Кастрычнік 2012, Мінск
Сяргей Коранеў, алімпійскі чампіён па боксе, у распранальні пасля трэніроўкі.

1 place, Abukhovich Aliaksandr

October 2012, Minsk
Siarhei Karneyeu, Olympic boxing champion, in a locker room after the training.

o3_staged-portraits_1

.

2 месца, Абуховіч Аляксандр

Кастрычнік 2012, Мінск
Беларускі мастак Анатоль Кузняцоў у сваёй майстэрні.

2 place, Abukhovich Aliaksandr

October 2012, Minsk
Belarusian painter Anatol Kuzniatsou in his studio.

o3_staged-portraits_4

.

Пастановачны партрэт (серыі)
Staged portrait (series)

1 месца, Цуранаў Вячаслаў

26 снежня 2012, Турма №8, Жодзіна (Мінская вобласць).
У савецкай Беларусіі людзей, якія здзейснілі асоба цяжкія злачынствы, расстрэльвалі. Ці давалі па 15 гадоў турмы. У сувярэннай Беларусі ў 2000 годзе з’явіўся альтэрнатыўны від пакарання за асоба цяжкія злачынствы – пажыццёвае зняволенне. За прайшоўшыя 12 гадоў такі від пакарання атрымалі каля 140 чалавек (забойцы, гвалтаўнікі). Выходзіць, што кожны месяц за гэтыя гады нехта атрымліваў пажыццёвае зняволенне. Хтосьці не першы раз патрапіў за краты. Некаторыя дагэтуль не мелі судзімасці.
Гэтыя людзі наўрад ці калі-небудзь убачаць штосьці, акрамя сваіх камер і дворыка для шпацыру.
Такая злачыннасць маладзее. Гэта страшна

1 place, Tsuranau Viachaslau

December 26, 2012, Prison № 8, Zhodzina (Minsk Region).
In Soviet Byelorussia people who have committed serious crimes were executed by shooting. Or sentenced to 15 years in prison. In the sovereign Belarus in 2000 there appeared an alternative form of punishment for serious crimes – life imprisonment. For the past twelve years this kind of punishment was meted out to ca 140 people (murderers, rapists). So in average someone got a life sentence every month over these years. Somebody got to the jail not for the first time. Some people had no previous convictions.
These people are unlikely to see anything but their cells and exercise yard.
Such a crime is getting younger. It’s scary.

v1_staged-portraits_s2_1 v1_staged-portraits_s2_2 v1_staged-portraits_s2_3 v1_staged-portraits_s2_4 v1_staged-portraits_s2_5 v1_staged-portraits_s2_6 v1_staged-portraits_s2_7 v1_staged_portraits_s2_8

.

2 месца, Гудзілін Сяргей

31 траўня 2012, Жодзіна.
ВЫПУСКНІЦЫ 2012
У 2012 годзе споўнілася 18 гадоў, як пост прэзідэнта Беларусі займае Аляксандр Лукашэнка. За гэты час у краіне паспела вырасці цэлае пакаленне маладых людзей, якія скончылі школу і пачынаюць сваё дарослае жыццё.

2 place, Hudzilin Siarhei

May 31, 2012, Zhodzina.
SCHOOL-LEAVERS 2012.
18 years passed since the presidency of Alexander Lukashenko started. A generation of young Belarusians—who left school and start their adult lives—has grown up by this time.

g3_staged-portraits_s1_2 g3_staged-portraits_s1_3 g3_staged-portraits_s1_4 g3_staged-portraits_s1_5 g3_staged-portraits_s1_6 g3_staged-portraits_s1_8 g3_staged-portraits_s1_1 g3_staged-portraits_s1_7 g3_staged-portraits_s1_9

.

3 месца, Цуранаў Вячаслаў

26 чэрвеня 2012, Мінск.
У цэнтры Мінска знаходзіцца прадзільная фабрыка. Ёй ужо шмат дзесяцігоддзяў. Хутка будынак знясуць, на яго месцы з’явіцца сучасны жылы комплекс. Саму фабрыку перанясуць у іншае месца, мадэрнізуюць.
Я здымаў партрэты людзей, якія працуюць у старых цэхах, на старым абсталяванні. Усе гэтыя людзі маюць розныя спецыяльнасці. Розную адукацыю. У іх розная заработная плата.
Іх аб’ядноўвае старая фабрыка.

3 place, Tsuranau Viachaslau

June 26, 2012 Minsk.
In the center of Minsk there is a spinning factory. It has existed for many decades, but will be demolished soon. A modern residential complex will take its place. The factory itself will move to another location, it will be modernized.
I made portraits of people who work in old shops, on old machinery. All these people have different professions. Different education. They have different salaries.
The old factory unites them.

v1_staged-portraits_s3_1 v1_staged-portraits_s3_10 v1_staged-portraits_s3_11 v1_staged-portraits_s3_12 v1_staged-portraits_s3_2 v1_staged-portraits_s3_3 v1_staged-portraits_s3_4 v1_staged-portraits_s3_5 v1_staged-portraits_s3_6 v1_staged-portraits_s3_7 v1_staged-portraits_s3_8 v1_staged-portraits_s3_9

.

Штодзённае жыццё (сінглы)
Daily Life (singles)

1 месца, Зазуля Аляксандр

9 красавіка 2012 г., Мызыр, Гомельская вобласць.
Шляхі чалавечыя

1 place, Zazulia Aliaksandr

April 9, 2012, Mazyr, Gomel Region.
Human ways

j1_daily-life_1

.

2 месца, Цуранаў Вячаслаў

19-26 снежня 2012 года, Турма №8, Жодзіна (Мінская вобласць).
У савецкай Беларусіі людзей, якія здзейснілі асоба цяжкія злачынствы, расстрэльвалі. Ці давалі па 15 гадоў турмы. У суверэннай Беларусі ў 2000 годзе з’явіўся альтэрнатыўны від пакарання за асоба цяжкія злачынствы – пажыццёвае зняволенне. За прайшоўшыя 12 гадоў такі від пакарання атрымалі каля 140 чалавек (забойцы, гвалтаўнікі). Выходзіць, што кожны месяц за гэтыя гады нехта атрымліваў пажыццёвае зняволенне. Хтосьці не першы раз патрапіў за краты. Некаторыя дагэтуль не мелі судзімасці.
Гэтыя людзі наўрад ці калі-небудзь убачаць штосьці, акрамя сваіх камер і дворыка для шпацыру.
Такая злачыннасць маладзее. Гэта страшна

2 place, Tsuranau Viachaslau

December 19-26, 2012, Prison № 8, Zhodzina (Minsk Region).
In Soviet Byelorussia people who have committed serious crimes were executed by shooting. Or sentenced to 15 years in prison. In the sovereign Belarus in 2000 there appeared an alternative form of punishment for serious crimes – life imprisonment. For the past twelve years this kind of punishment was meted out to ca 140 people (murderers, rapists). So in average someone got a life sentence every month over these years. Somebody got to the jail not for the first time. Some people had no previous convictions.
These people are unlikely to see anything but their cells and exercise yard.
Such a crime is getting younger. It’s scary.

v1_daily-life_s1_9

.

3 месца, Зяньковіч Таццяна

13 кастрычніка 2012, агракамбінат Ждановічы каля вёскі Дзегтяроўка, 5 км ад Мінска.
Беларускія працаўнікі адпачываюць пад час збору ўраджаю капусты.
Агракамбінат Ждановічы з’яўляецца адным з буйнейшых вытворцаў гародніны ў Беларусі. Працоўныя зарабляюць каля 70 000 беларускіх рублёў за дзень збору капусты (каля 6,9 еўра).

3 place, Ziankovich Tatsiana

October 13, 2012, agrocomplex Zhdanovichy near the village Dziehtsiarouka, 5 km from Minsk.
Belarusian workers have a rest during cabbage harvesting. Agrocomplex Zhdanovichy is one of the biggest producers of vegetables in Belarus. Workers earn about 70 thousand Belarusian rubles per day for cabbage harvesting (about 6.9 euro).

i3_daily-life_3

.

3 месца, Харытонава Мілана

31 ліпеня 2012. Брэст.
Сям’я пенсіянераў глядзіць вечаровыя навіны.

3 place, Kharytonava Milana

July 31, 2012. Brest.
Family of retirees is watching evening news.

u2_daily-life_4

.

Штодзённае жыццё (серыі)
Daily Life (series)

1 месца, Гіліцкі Віктар

Ліпень 2012, Узнацк, Крупскі раён Мінскай вобласці.
Увесь ліпень я правёў разам з маім дзядулем Іванам, якому было ўжо 84 гады. З таго часу, як у 2005 годзе памерла бабуля, ён жыў у сваім доме зусім адзін. У першы, і як выявілася, апошні раз, я паехаў да дзядулі, проста каб пажыць з ім, быць побач дзеля яго і дзеля сябе. Доўгія гады штодзённай працы прывялі да сур’ёзнага артрыту, і ён мог хадзіць ужо толькі з кійком, але ўсё ж не пераставаў займацца гаспадаркай. Праца стала быццам шкодная звычка, ад якой немагчыма пазбавіцца. Мы разам гатавалі есці, палілі лазню, працавалі ў полі, і я мімаходам рабіў здымкі… Праз два тыдні пасля майго ад’езду бацькі паехалі туды на выхадныя і знайшлі яго мёртвым у лазні. У наступны раз я пабачыў дзядулеў твар толькі калі праявіў стужку, – праз месяц пасля яго смерці. Азіраючыся назад, я разумею, што мне ўдалося захаваць момант, калі мы развітваліся з ім ужо назаўжды.

1 place, Hilitski Viktar

July 2012, Uznatsk, Krupki District, Minsk Region.
I spent the whole month of July with my 84-year-old grandfather, Ivan. From the time when my grandmother passed away in 2005, he had been living alone in their house. This was the first and as it turned out the last time when I came to my grandfather just to be with him, both for his and my sake. Many years of work led to serious arthritis, but even though he walked with a cane, grandfather still continued taking care of the household. Work had become a kind of a bad habit – it is impossible to get rid of it. We prepared meals together, stoked the bathhouse, worked shoulder to shoulder in the field; simply enjoyed each other’s company. And I took some pictures at the same time. Just two weeks after my departure, my parents found him dead in his bathhouse. The next time I saw his face was only after the film was developed – a month after his passing. In retrospect, I managed to capture our final farewell on film.

f3_daily-life_s1_1 f3_daily-life_s1_10 f3_daily-life_s1_11 f3_daily-life_s1_12 f3_daily-life_s1_2 f3_daily-life_s1_3 f3_daily-life_s1_4 f3_daily-life_s1_5 f3_daily-life_s1_6 f3_daily-life_s1_7 f3_daily-life_s1_8 f3_daily-life_s1_9

.

2 месца, Зяньковіч Таццяна

25 чэрвеня 2012. Мінск.
Адзін дзень з жыцця Ань у іх кватэры. Сямейная пара дзяўчат з аднолькавым іменем Аня разам ўжо 4 гады.

2 place, Ziankovich Tatsiana

June 25, 2012. Minsk.
One day from Anyas’ life in their flat. A couple of two girls with the same name Anya has lived together for 4 years.

i3_daily-life_s2_1 i3_daily-life_s2_10 i3_daily-life_s2_2 i3_daily-life_s2_3 i3_daily-life_s2_4 i3_daily-life_s2_5 i3_daily-life_s2_6 i3_daily-life_s2_7 i3_daily-life_s2_8 i3_daily-life_s2_9

.

3 месца, Васюковіч Аляксандр

Лістапад 2012, вёска Аброва, Беларусь.
У адпаведнасці з заканадаўствам Беларусі кожны студэнт, які навучаўся за кошт дзяржаўнага бюджэту, павінен адпрацаваць размеркаванне – 2 гады там, дзе вырашыць дзяржава. Звычайна, гэта месца, дзе ніхто не хоча працаваць з-за ўмоў і заробку. Адразу пасля сканчэння Віцебскай ветэрынарнай акадэміі Аляксандр Анісько быў накіраваны ветэрынарам у вёску Аброва, за 500 кіламетраў ад дому, дзе ён абавязаны адпрацаваць 2 гады за заробак каля 200$.

3 place, Vasiukovich Aliaksandr

November 2012, village Abrova, Belarus.
According to Belarusian law, every student who studied at the expense of the state budget is obliged to take a job placement, namely to be placed for two years on a job where usually nobody wants to work, because of work conditions and salary. Immediately after graduation from the Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine Aliaksandr Anisko was assigned to work as veterinarian in the village Abrova, 500 kilometers away from home.

e2_daily-life_s1_3 e2_daily-life_s1_6 e2_daily-life_s1_7 e2_daily-life_s1_8 e2_daily-life_s1_9 e2_daily-life_s1_10 e2_daily-life_s1_4 e2_daily-life_s1_5 e2_daily-life_s1_2

.

Традыцыі (сінглы)
Traditions (singles)

1 месца, Зяньковіч Таццяна

20 ліпеня 2012, каля Дзяржынска, 45 км ад Мінска.
Артысты ў беларускіх нацыянальных строях павязваюць чырвоныя стужкі з надпісам “Жніво-2012″ камбайнёрам у час святкавання пачатку сбора ўраджаю.

1 place, Ziankovich Tatsiana

July 20, 2012, near Dzerzhinsk, 45 km from Minsk.
Artists in Belarusian national costumes tie red ribbons with inscription “Harvest time – 2012″ honoring combine operators during the celebration of the start of harvesting.

i3_traditions_5

.

2 месца, Бібікаў Аляксей

30 траўня 2012, Шчучын, Гродзенская вобласць.
Апошні званок.

2 place, Bibikau Aliaksei

May 30, 2012, Shchuchyn, Grodno Region.
The last bell.

c2_traditions_2

.

3 месца, Драчоў Віктар

18 студзеня 2012, Мінск.
Вадохрышча.

3 place, Drachou Viktar

January 18, 2012, Minsk.
Twelfth night

i1_traditions_7

.

Традыцыі (серыі)
Traditions (series)

1 месца, Сталяроў Аляксей

19 студзеня 2012, Мінскі раён.
Беларусы сімвалічна ачышчаюцца ад грахоў і немачаў праз купанне ў ледзяной вадзе пад час святкавання праваслаўнага Вадохрышча на Лысай Гары пад Мінскам.

1 place, Staliarou Aliaksei

January 19, 2012, Minsk District.
The Belarusians symbolically wash away their sins and illness through the Ritual of dipping into ice-cold water during the celebration of the orthodox Epiphany in Lysaya Hara near Minsk.

t3_traditions_s1_1 t3_traditions_s1_10 t3_traditions_s1_11 t3_traditions_s1_12 t3_traditions_s1_2 t3_traditions_s1_3 t3_traditions_s1_4 t3_traditions_s1_5 t3_traditions_s1_6 t3_traditions_s1_7 t3_traditions_s1_8 t3_traditions_s1_9

.

2 месца, Лянкевіч Андрэй

22 чэрвеня 2012, Брэст.
Адзначэнне пачатку Другой сусветнай вайны ў Брэсцкай крэпасці, дзе 22.06.1941 вайна пачалася для СССР.

2 place, Liankievich Andrei

June 22, 2012, Brest.
Commemoration of the beginning of the World War II at Brest fortress, where 22.06.1941 WWII started for the USSR.

l2_traditions_s1_1 l2_traditions_s1_10 l2_traditions_s1_11 l2_traditions_s1_12 l2_traditions_s1_2 l2_traditions_s1_3 l2_traditions_s1_4 l2_traditions_s1_5 l2_traditions_s1_6 l2_traditions_s1_7 l2_traditions_s1_8 l2_traditions_s1_9

.

3 месца, Зяньковіч Таццяна

16 студзеня 2012, Смілавічы, 35 км ад Мінска.
Фабрыка па вытворчасці валёнак. Большую частку супрацоўнікаў фабрыкі складаюць жанчыны. Фабрыка існуе з 1928 года, з тых часоў тэхналогія вытворчасці зазнала нязначныя змены.

3 place, Ziankovich Tatsiana

January 16, 2012, Smilavichy, 35 km from Minsk
А felt boot factory. Most workers in the factory are women. The factory was founded in 1928 and technology has been slightly changed since then. Felt boots for cold winter conditions called “valenky” are common throughout Russia, Lithuania, Ukraine, and Latvia.

i3_traditions_s1_1 i3_traditions_s1_10 i3_traditions_s1_11 i3_traditions_s1_2 i3_traditions_s1_3 i3_traditions_s1_4 i3_traditions_s1_5 i3_traditions_s1_6 i3_traditions_s1_7 traditions_s1_8 i3_traditions_s1_9

.

Мабілаграфія (сінглы)
Mobilography (singles)

1 месца, Бундзелева Ганна

Кастрычнік 2012, Мінск.
Раніца з вакна аўтобуса
Ранішняя імжа. Прыпынак “Крапоткіна”. Санлівыя безаблічныя людзі марудна і пакорліва падыходзяць да аўтобуса.

1 place, Bundzeleva Hanna

October 2012, Minsk.
Morning from the bus window
Drizzly morning. Bus stop “Krapotkina”. Sleepy impersonal people slowly and meekly come to a bus.

e1_mobilography_1

.

2 месца, Пяршай Мікалай

7 чэрвеня 2012, Мінск. Дажджлівы дзень у горадзе. Людзі пад дажджом, на фоне – Свята-Духаў кафедральны сабор.

2 place, Piarshai Mikalai

June 7, 2012, Minsk. Rainy day in the city. People in the rain, in the background there is the Holy-Spirit Cathedral.

p3_mobilography_1

.

3 месца, Брушко Зміцер

27 жніўня 2012, Мінск. Адбітак будоўлі ў вокнах бізнэс-цэнтра

3 place, Brushko Zmicier

August 27, 2012, Minsk. Reflection of the construction site in windows of a business center.

d3_mobilography_1

.

3 месца, Рубчэня Алег

2012, Слуцк.Пасажыры аўтобуса.

3 place, Rubchenia Alieh

2012, Slutsk. Bus passengers.

q1_mobilography_6

.

Мабілаграфія (серыі)
Mobilography (series)

1 месца, Гудзілін Сяргей

13 кастрычніка 2012, рынак «Ждановічы», Мінскі раён.
ПОЛЕ ЦУДАЎ
На пытанні тут адказваюць неахвотна. Усё ад таго, што канкурэнцыі сярод стракатых “прылаўкаў” ня зямлі проста няма – пакупнік свой тавар шукае сам. Законы рынка, канешне, своеасаблівыя… Гледачоў не любяць – усё ж гандлем людзі займаюцца, нават калі няма канкурэнцыі. Кожны гандляр “Поля цудаў” сам па сабе і сам за сябе. “Поле цудаў” пачынае працу з 8-мі раніцы. На першых аўтобусах ды электрычках з усіх канцоў Мінска і прыгарада сюды з’яджаюцца тыя, каму ёсць, што прапанаваць. Кантынгент гандляроў такі ж стракаты, як і тавар, які яны прадаюць – цыганы, алкашы, бабулькі-пенсіянеркі, аматары савецкага аўтапраму, калекцыянеры, рабяты, якія настальгуюць па Савецкім саюзе… Кошты зраніцы вышэйшыя, чым у канцы дня, таму што выбар шырэйшы. Выгандляваць нешта больш выгадна можна ў кепскае надвор’е – рынак жа пад адкрытым небам. “Поле цудаў” пачынае згортвацца дзесьці з 15-ай гадзіны.

1 place, Hudzilin Siarhei

October 13, 2012, the market “Zhdanovichy”, Minsk District.
FIELD OF WONDERS
Questions are rarely answered at this flea market: the competition among the on-the-ground “shopboards” simply does not exist – it’s a buyer’s duty to look for goods. Onlookers are also not welcomed – even without competition, it is still business but not a museum. Every seller of “Field of Wonders” relies only on himself or herself. The sellers arrive by first busses or trains from Minsk and its suburbs. The market works from eight in the morning till around 3 PM. Prices are higher in the morning as the assortment is wider. They go down as evening comes. You may buy something at a bargain when the weather is nasty. The sellers are as motley as their goods: vagabonds, gypsies, alcoholics, retired babushkas, collectors, the Soviet car lovers, guys, feeling nostalgic for the USSR…

g3_mobilography_s2_1 g3_mobilography_s2_10 g3_mobilography_s2_11 g3_mobilography_s2_12 g3_mobilography_s2_2 g3_mobilography_s2_3 g3_mobilography_s2_4 g3_mobilography_s2_5 g3_mobilography_s2_6 g3_mobilography_s2_7 g3_mobilography_s2_8 g3_mobilography_s2_9

.

2 месца, Абразумава Ганна

2 лістапада 2012, Минск. Метро.

2 place, Abrazumava Hanna

November 2, 2012. Minsk. Subway.

a2_mobilography_s1_1 a2_mobilography_s1_2 a2_mobilography_s1_3 a2_mobilography_s1_4 a2_mobilography_s1_5

.

3 месца, Гудзілін Сяргей

22 лістапада 2012. Супрэматычны Мінск.
Вандалы, актывісты, футбольныя заўзятры, графітысты і вулічныя мастакі – усе гэтыя людзі ствараюць незвычайны выгляд сцен Мінска. Гэта калектыўныя творы, іх канчатковымі аўтарамі з’яўляюцца супрацоўнікі камунальных служб, якія зафарбоўваюць гэтыя лозунгі. І гэта адметнасць Мінска. Калі б Казімір Малевіч мог убачыць сёння сцены Мінска, ён безумоўна зрабіў бы выснову, што супрэматызм стаў галоўнай тэндэнцыяй вулічнага мастацтва Мінска.

3 place, Hudzilin Siarhei

November 22, 2012. Suprematic Minsk
Vandals, activists, football fans, graffiti and street artists — all these people create the extraordinary look of Minsk’s walls. This is a collective work, workers of municipal services are those who finish it – they paint over the slogans. And this is the feature of Minsk. If Kazimir Malevich could see the walls of Minsk today, he would definitely decide that Suprematism became the main street art trend in Minsk.

g3_mobilography_s1_1 g3_mobilography_s1_10 g3_mobilography_s1_11 g3_mobilography_s1_12 g3_mobilography_s1_2 g3_mobilography_s1_3 g3_mobilography_s1_4 g3_mobilography_s1_5 g3_mobilography_s1_6 g3_mobilography_s1_7 g3_mobilography_s1_8 g3_mobilography_s1_9

.

Мастацтва ды забавы (сінглы)
Arts and Entertainment (singles)

1 месца, Шчаглоў Леанід

2 жніўня 2012, Гродна.
Дэсантнікі сумесна з спартсменамі Гродзенскага аэраклуба адзначылі дзень ПДВ скачкамі з парашутам.

1 place, Shchahlou Leanid

August 2, 2012, Hrodna.
Paratroopers together with sportsmen from Hrodna Aeroclub observed the Airborne Forces Day with parachute jumping.

x1_arts-and-entertainment_1

.

2 месца, Серабракова Марына

25 кастрычніка 2012, Мінск.
Дзяўчынка захопленая гульнявой кансольлю пакуль яе бацькі знаёмяцца з экспанатамі выставы. Фотавыстава “Халат” прысвечаная даследванню паўсядзённасці. Яе мэта – захаваць эстэтыку зыходзячага савецкага побыту, які размываецца ва ўмовах пераходу да постсавецкай культуры.

2 place, Serabrakova Maryna

October 25, 2012, Minsk, Belarus.
The girl is keen on playing game console, while her parents see the exhibits. Photo exhibition “Khalat” is devoted to the research of everyday life. Its purpose is to capture the aesthetics of the outgoing Soviet mode of life, which is blurred in the transition to post-Soviet culture.

s3_arts-and-entertainment_1

.

3 месца, Фядосенка Васіль

25 лістапада 2012, Мінск.
Малдаванка Sofiana Tocari за кулісамі ў час конкурса Місіс Еўропы.

3 place, Fiadosenka Vasil

November 25, 2012, Minsk.
Moldavian Sofiana Tocari backstage during the Mrs Europe contest.

u1_arts-and-entertainment_1

.

Мастацтва ды забавы (серыі)
Arts and Entertainment (series)

1 месца, Васюковіч Аляксандр

11 верасня 2012, Беларусь
Дажынкі – свята заканчэння ўборкі ўраджаю, якое адзначаецца ў Беларусі на дзяржаўным узроўні. У святкаванні заўжды прымае ўдзел прэзідэнт Беларусі, Аляксандр Лукашэнка. Рыхтаваць горад да прыезду гасцей пачынаюць задоўга да святкавання: рамантуюць дарогі, перафарбоўваюць будынкі, будуюць паркі – усё для таго, каб паказаць кіраўніку дзяржавы высокі ўзровень жыцця. Апошнія гады з’явілася традыцыя ўсталёўваць скульптуры з саломы ўздоўж дарогі, якая вядзе да месца правядзення свята.

1 place, Vasiukovich Aliaksandr

September 11, 2012, Belarus.
Dazhinki is a holiday of harvesting completion that Belarus celebrates at the state level. The president of Belarus Alexander Lukashenko always participates in its celebration. The host city starts preparing for the guests long before the celebration: roads are repaired, buildings repainted, parks laid out – everything is done to show high living standards to the president. Recent years there appeared a tradition to place straw sculptures along the road to the place where the holiday is celebrated.

e2_arts-and-entertainment_s1_1 e2_arts-and-entertainment_s1_10 e2_arts-and-entertainment_s1_11 e2_arts-and-entertainment_s1_2 e2_arts-and-entertainment_s1_3 e2_arts-and-entertainment_s1_4 e2_arts-and-entertainment_s1_5 e2_arts-and-entertainment_s1_6 e2_arts-and-entertainment_s1_7 e2_arts-and-entertainment_s1_8 e2_arts-and-entertainment_s1_9

.

2 месца, Гудзілін Сяргей

АРТАДАКСАЛЬНЫЯ ВЫБАРЫ
Беларускія выбары – гэта спецыфічныя абрады артадаксальнай палітычнай рэлігіі. Пра беларускія выбары найбольш красамоўна кажуць не выявы фальсіфікацый, дэманстрацый, электарату, назіральнікаў і кандыдатаў. Самыя красамоўныя – інтэр’еры выбарчых участкаў. У гэтых інтэр’ерах сканцэнтравана ўсё – наша культура, наша сістэма, наш светапогляд. Дызайн гэтых інтэр’ераў, іх дэталі распавядаюць пра выбары больш, чым палітыкі і назіральнікі АБСЕ. “Кананічны” падбор усіх элементаў стварае алтар нашай “новай рэлігіі”. Людзі ў кадры залішнія.

2 place, Hudzilin Siarhei

THE ORTHODOX ELECTIONS
Elections in Belarus are a kind of rites of an orthodox political religion. For a long time I have wanted to show what elections in Belarus are. Not falsifications, demonstrations, electorate, observers or candidates, but polling stations interiors tell about elections in Belarus in the most expressive way. They accumulate everything: our culture, our system and our mentality. Their design and details tell us more than all politicians and OSCE observers will be ever able to tell. The “canonical” combination of all elements creates the altar of the “new religion” in this political system. People are unnecessary in these shots.

g3_arts-and-entertainment_s1_2 g3_arts-and-entertainment_s1_3 g3_arts-and-entertainment_s1_4 g3_arts-and-entertainment_s1_5 g3_arts-and-entertainment_s1_7

.

20 верасня 2012. Выбарчы ўчастак у агульнаадукацыйнай школе ў вёсцы Барсукі (Смалявіцкі раён).
September 20, 2012. Polling station in a secondary school in the village Barsuki (Smaliavichy District).

g3_arts-and-entertainment_s1_1

.

19 верасня 2012. Выбарчы ўчастак у бібліятэцы ў вёсцы Зорычы (Барысаўскі раён).
September 19, 2012. Polling station in the library in the village Zorychy (Barysau District).

g3_arts-and-entertainment_s1_6

.

19 верасня 2012. Выбарчы ўчастак у сельскім клубе вёскі Новая Мётча (Барысаўскі раён).
September 19, 2012. Polling station in the country club of the village Novaya Miotcha (Barysau District).

g3_arts-and-entertainment_s1_8

.

19 верасня 2012. Выбарчы ўчастак у Доме культуры вёскі Забалоцце (Барысаўскі раён).
September 19, 2012. Polling place in the House of culture of the village Zabalotsie (Barysau District).

g3_arts-and-entertainment_s1_9

.

Прырода (сінглы)
Nature (singles)

1 месца, Аблажэй Наталля

17 сакавіка 2012 г.
Арлан-белахвост жывіцца ў полі ля горада Чэрвень. Арлан-белахвост – самая вялікая драпежная птушка ў Беларусі, яна ўключаная ў Чырвоную кнігу краіны – спіс птушак і жывёл, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення

1 place, Ablazhei Natallia

March 17, 2012.
A white-tailed eagle feeds in a field near the town of Cherven. The white-tailed eagle is the biggest bird of prey in Belarus and is included in the national Red List of endangered birds and animals.

a1_nature_5

.

2 месца, Зяньковіч Таццяна

20 чэрвеня 2012, вёска Парычы, 190 км ад Мінска.
Беларускі арнітолаг Іван Багдановіч ловіць птушаня белай чаплі ў зарасніках вярбы ў пойме ракі Бярэзіна, каб яго акальцаваць.

2 place, Ziankovich Tatsiana

June 20, 2012, near the village Parychy, 190 km from Minsk, Belarus.
Belarusian ornithologist Ivan Bahdanovich catches a nestling of great egret to ring it in osier beds on the floodplain of the Biarezina River. Ornithologists ring herons to learn the migration routes and areas of wintering of the birds.

i3_nature_4

.

Прырода (серыі)
Nature (series)

1 месца. Аблажэй Наталля

8 снежня 2012, каля вёскі Рацава.
Загоннае паляванне на лася, казулю і дзікоў у снежні з’яўляецца папулярным сярод мясцовых і замежных паляўнічых.

1 place, Ablazhei Natallia

December 8, 2012, near village Ratsava.
Driven hunt for elks, roe deers and wild boars in December is popular among locals and foreign hunters.

a1_nature_s3_3 a1_nature_s3_1 a1_nature_s3_10 a1_nature_s3_12 a1_nature_s3_6 a1_nature_s3_7 a1_nature_s3_8 a1_nature_s3_9

.

Паляўнічы трымае стрэльбу ў полі пад час загоннага палявання ў вёсцы Рацава.
A hunter holds gun during driven hunt near the village Ratsava.

a1_nature_s3_2

.

Егеры гаспадаркі разбіраюць тушу казулі, здабытай паляўнічымі пад час загоннага палявання.
Gamekeepers dress a carcass of a roe deer killed by hunters during driven hunt.

a1_nature_s3_4

.

Егеры гаспадаркі разбіраюць тушу казулі, здабытай паляўнічымі пад час загоннага палявання.
Gamekeepers dress a carcass of a roe deer killed by hunters during driven hunt.

a1_nature_s3_5

.

Егеры гаспадаркі выварваюць дзве галавы ласёў, здабытых паляўнічымі пад час загоннага палявання для вырабу трафееў.
Gamekeepers boil two heads of elks, which were killed by hunters during driven hunt to prepare trophies.

a1_nature_s3_11

.

2 месца, Малышчыц Віктар
2 place, Malyshchyts Viktar

m3_nature_s1_1 m3_nature_s1_2 m3_nature_s1_4 m3_nature_s1_5

.

13 верасня 2012. Стары касцёл у д. Багушэвічы, Бярэзінскі раён.
September 13, 2012. Old catholic church in Bahushevichy, Byarezinsky region.

m3_nature_s1_6

.

10 верасня 2012. Дуга Млечнага Шляху над самотным дубам (каля Княгініна). У верасні Млечны Шлях выглядае найбольш уражвальна, а ночы цёмныя і ўсё яшчэ цёплыя.
September 10, 2012. The Milky Way arc over a lonely oak (near Knyahinin). In September the Milky Way is the most stunning, nights are dark and still warm.

m3_nature_s1_7

.

11 ліпеня 2012, бераг возера Струста (Браслаўскі раён) каля апоўначы.
На поўначы Беларусі летнія ночы настолькі светлыя, што немагчыма назіраць за слабымі зоркамі і бачыць Млечны Шлях.
July 11, 2012, Shore of the Strusta Lake (Braslau Region) around midnight.
In the nothern part of Belarus the nights are so bright that one can’t observe faint stars and see the Milky Way.

m3_nature_s1_3

.

3 месца, Васюковіч Аляксандр

25 чэрвеня 2012, Мінская вобласць
Хатка надзеі – ініцыятыва абаронцаў жывёл з Мінска. У арандаванай хаце ў вёсцы Мотарава ўтрымліваюцца 12 сабак, якіх валанцёры забралі з пункта часовага ўтрымання жывёл. Пасля адлову бяздомная жывёліна змяшчаецца ў пункт часовага ўтрымання, і каля яе не забяруць адтуль цягам 5 дзён, жывёліну ўсыпяць. Валанцёры забіраюць сабак ў свой імправізаваны прытулак, каб выратаваць іх ад смерці і даць ім магчымасць знайсці новага гаспадара. Прыборка і кармленне ў хатцы праводзяцца валанцёрамі адзін раз на дзень

3 place, Vasiukovich Aliaksandr

June 25, 2012, Minsk Region, Belarus.
The House of Hope is an initiative animal defenders from Minsk. Rented house in the village Motarav hosts 12 dogs brought by volunteers from the temporary animal shelter. After catching a homeless animal is placed in the temporary animal shelter and put down when nobody takes it within 5 days. The volunteers take dogs to their improvised shelter to save them and to give them a chance to find a new owner. The volunteers clean the house and feed the pets once a day.

e2_nature_s1_1 e2_nature_s1_2 e2_nature_s1_3 e2_nature_s1_4 e2_nature_s1_5 e2_nature_s1_6 e2_nature_s1_7

.

Спорт (сінглы)
Sports (singles)

1 месца, Васюковіч Аляксандр

2 чэрвеня 2012, Минск. Гледачы назіраюць паядынкі пад час спаборніцтваў па баях M1.

1 place, Vasiukovich Aliaksandr

2 June 2012, Minsk, Belarus. Spectators watch fights during the competition in M1.

e2_sports_1

.

2 месца, Харытонава Мілана

6 кастрычніка 2012, Брэст.
Удзельніцы шаснаццатага міжнароднага турніру па спартыўнай акрабатыцы памяці заслужанага трэнера СССР, прафесара Уладзіміра Коркіна.

2 place, Kharytonava Milana

October 6, 2012, Brest.
Participants of the Sixteenth international tournament in sports acrobatics in memory of the honored trainer of the USSR, Professor Uladzimir Korkin.

u2_sports_1

.

3 месца, Ружачка Аляксандр

1 лістапада 2012, Мінск. Чэмпіянат Беларусі па боксе сярод жанчын.

3 place, Ruzhachka Aliaksandr

November 11, 2012, Minsk. National women’s boxing championship.

q2_sport_1

.

Спорт (серыі)
Sports (series)

1 месца, Зяньковіч Таццяна

3 апреля 2012, Мінск.
Мікалай Без’язычны, беларускі фехтавальшчык на інвалідным вазку, трэніруецца пад час падрыхтоўкі да Параалімпіяды ў Лондане ў 2012 годзе.

1 place. Ziankovich Tatsiana

April 3, 2012, Minsk.
Nikolay Bezyazychny, a Belarusian wheelchair fencer, trains in a gym during his preparations to the Paralympic games in London in 2012.

i3_sports_s1_1 i3_sports_s1_10 i3_sports_s1_2 i3_sports_s1_3 i3_sports_s1_4 i3_sports_s1_5 i3_sports_s1_6 i3_sports_s1_7 i3_sports_s1_8 i3_sports_s1_9

© 2010-2015 Конкурс Пресс-фото Беларуси